Gratis schatting

Asbestattest verplicht bij verkoop woning

Een asbestattest is verplicht voor elke compromis, die wordt getekend vanaf 23 november voor een pand met bouwjaar 2000 of ouder (het moet nog niet aanwezig zijn bij te koopstelling zoals EPC). Er moet dus een verplichte vermelding opgenomen worden in de compromis. Eventueel kan gewerkt worden met een opschortende voorwaarde dat (indien verplicht) het asbestattest aanwezig is op het moment van het verlijden van de authentieke akte.

Asbestattest verplicht bij verkoop woning Asbestattest verplicht bij verkoop woning

1. Vanaf wanneer is een asbestattest verplicht bij de verkoop? 

Een asbestattest is verplicht voor elke compromis, die wordt getekend vanaf 23 november voor een pand met bouwjaar 2000 of ouder (het moet nog niet aanwezig zijn bij te koopstelling zoals EPC). Er moet dus een verplichte vermelding opgenomen worden in de compromis. Eventueel kan gewerkt worden met een opschortende voorwaarde dat (indien verplicht) het asbestattest aanwezig is op het moment van het verlijden van de authentieke akte. 

Bij een appartementen moet er ook een asbestattest zijn voor de gemeenschappelijke delen maar dit pas vanaf 01/05/2025. Tot dan volstaat een asbestattest voor het private deel.

2. Wat is de verwachte gemiddelde doorlooptijd vanaf de aanvraag voor de opmaak van een asbestinventaris totdat het asbestattest wordt uitgereikt?

Voor een gemiddelde woning schatten we dat het plaatsbezoek en het rapporteren van de inspectiegegevens in de databank van de OVAM 2 à 3 uur in beslag neemt. Indien de asbestdeskundige stalen neemt voor laboanalyse, duurt het enkele werkdagen vooraleer de asbestdeskundige het resultaat ontvangt. Voor aanvang van het plaatsbezoek sluiten de asbestdeskundige en de opdrachtgever verplicht een opdrachtovereenkomst. Hierin wordt onder meer vastgelegd wat het inspectiegebied is, of er destructief onderzoek nodig is en welke bewijsdocumenten zoals plannen beschikbaar zijn. Dergelijke zaken samen met een veilige, volledige toegankelijkheid verzekeren een vlotte inspectie. 

3. Wat is de verwachte gemiddelde kostprijs voor de opmaak van een asbestinventaris + de afgifte van een asbestattest?

Via onze leverancier kost een attest voor een studio +/-400€ inclusief BTW. Een grote villa betaalt +/-550€. Voor extra staalnames betaal je 50€ extra. Voor de gemene delen betaal je 400 euro + 31 euro per verdieping. 

4. In hoeveel gevallen verwachten jullie dat het attest zal aangeven dat er asbestaanwezig is?

Op basis van die gegevens werd ingeschat dat de kans op aanwezigheid van asbest in een gebouw 70 tot meer dan 90% bedraagt indien geen grondige renovatie werd uitgevoerd.

5. Als er asbest wordt vastgesteld, wat moet er dan gebeuren?

De Vlaamse overheid streeft ernaar om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Aan de hand van de asbestattesten in haar databank kan de OVAM de realisatie van deze doelstelling opvolgen. Het asbestattest toetst of de locatie asbestveilig is of niet. Voorlopig zijn enkel publieke gebouwen verplicht om een asbestveilige toestand te behalen tegen uiterlijk 2040 en tegen 2034 asbestcement in de buitenschil en niet-hechtgebonden asbestmaterialen te verwijderen. Daarnaast moet iedereen die asbestmaterialen beheert ervoor zorgen dat ze geen risico vormen voor mens of milieu. Stelt het asbestattest asbestmaterialen vast met een verhoogd risico, dan moet de eigenaar of beheerder maatregelen nemen. Bij renovaties moet elke eigenaar bovendien asbest dat eenvoudig bereikbaar wordt onmiddellijk verwijderen, opnieuw insluiten mag niet.

6. Wat als er enkel asbest zit in een bijgebouw zoals een tuinhuis of schuur?

De bepalingen en verplichting voor de eigenaars en beheerders van asbest gelden ongeacht het type gebouw, dus ongeacht het een hoofd- dan wel bijgebouw is. Het is wel zo dat gebouwen met risicobouwjaar met een grondoppervlakte kleiner dan 20 m² geen aanleiding geven om over een asbestattest te beschikken. Tenzij het deel uitmaakt van een gebouw dat in totaliteit wel een grondoppervlakte groter dan 20 m² heeft. Als er meerdere van dergelijke kleine gebouwen aanwezig zijn waardoor de som van de grondoppervlaktes groter is dan 20 m², dan triggert dit wel de verplichting om over een asbestattest te beschikken. Maar ook in de gevallen dat er geen asbestattest nodig is, is de eigenaar of beheerder wel verplicht om eventueel aanwezig asbest correct te beheren.

7. Is er een verschil inzake attestverplichtingen tussen de verkoop van een woning en die van een handelszaak, horecapand, kantoor, ...?

Nee, dat is er niet. Alle zogeheten ‘toegankelijke constructies met risicobouwjaar’ kunnen aanleiding geven tot een asbestattest, indien ze voldoen aan de grondoppervlaktevoorwaarden. 

8. Met welke verplichtingen moet je rekening houden als verhuurder of tussenpersoon bij verhuur?

De opmaak van een asbestattest is verplicht bij overdracht. Verhuur valt niet onder overdracht. De verhuurder is wel verplicht een asbestattest te overhandigen aan de huurder, indien dit document voorhanden is.

9. Als het asbestattest negatief is (geen asbest), geldt dat dan als absolute zekerheid dat de woning veilig is? Met andere woorden: hoe zeker mag je zijn van het resultaat van de asbestinventaris/het asbestattest?

Een asbestattest heeft ofwel de eindconclusie ‘asbestveilig’ ofwel ‘niet-asbestveilig’. ‘Asbestveilig’ bevat de nuance dat de toestand minstens veilig is bij normaal gebruik van de woning. Renovatiewerken of sloop is geen voorbeeld van normaal gebruik. ‘Niet-asbestveilig’ betekent niet dat de woning onbewoonbaar is, maar dat ze niet voldoet aan de vereisten voor ‘asbestveilig’ en dat er maatregelen nodig zijn om die toestand te verkrijgen. Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die worden niet standaard geïnventariseerd voor een geldig asbestattest maar de eigenaar kan hiertoe wel de opdracht geven. Dit is dan een vrijwillig destructief onderzoek dat verder gaat dan de standaard inspanningsverplichting. In een sloopinventaris (sloopopvolgingsplan) is dit wel de standaard.

 

OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE IMMO MAKELAAR IN ANTWERPEN, GENT, LOKEREN, DENDERMONDE, SINT-NIKLAAS OF BEVEREN? 

Neem vandaag nog contact met één van onze immokantoren te AntwerpenGent,LokerenDendermonde of Beveren.

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium